Verslag workshop Regie en samenspel, landelijke cliëntenradendag 5 maart 2019

11-03-2019

Een verslag van de betreffende workshop tijdens de Landelijke Cliëntenradendag

Zorgbelang Overijssel organiseert samen met het GGZ Beraad netwerkbijeenkomsten in het gebied IJssel-Vecht. Wat speelt er in de wijk, wat kan er vanuit de CCR worden gedaan in samenwerking met de gemeente. Hoe werkt de Centrale Cliëntenraad samen met de WMO Adviesraden?

GGZ cluster

Waar heb je elkaar nodig richting gemeenten. Voor de RIBW GO is dat een complexe situatie, want de organisatie heeft te maken met 25 gemeenten. De Adviesraad kan de gemeente alleen goed adviseren als ze weten wat er leeft binnen de GGZ. In Zwolle loopt dit onder andere via het GGZ cluster, net als in Deventer. In Enschede wordt ook aan de oprichting van een GGZ cluster gewerkt. Hierin zitten GGZ cliënten vanuit diverse instellingen en soms cliënten op persoonlijke titel.

Keukentafelgesprek

Hoewel niet officieel vastgesteld is vaak in de praktijk niet mogelijk dat een begeleider nog  bij het keukentafelgesprek van de cliënt en Sociaalwijkteam aanwezig mag zijn, terwijl hier de indicatie wordt verstrekt. Dit maakt de positie van de cliënt kwetsbaar. Waarom eigenlijk niet? Moet de cliënt hier niet het recht hebben om het heft in eigen hand te nemen. Kortom, nu bepaalt de gemeente de invulling van het keukentafelgesprek, dit zou bij de cliënt moeten liggen. Dit probleem speelt vooral bij toegang tot de beschermende woonvorm. De cliënt mist hier de ondersteuning. Er is niet altijd onafhankelijke clientondersteuning aanwezig en bekend.  Zou het ook niet goed zijn als er overal ervaringsdeskundigen bij de toegang tot de beschermende woonvorm zou zitten?

Belangen

De CCR is er om advies te geven over zaken die de eigen organisatie betreffen waaronder ook de zorginkoop. Daarbij kan de CCR in een lastige spagaat terechtkomen: het belang van de cliënt versus het belang van de organisatie. Die belangen lopen niet altijd synchroon. Tegelijkertijd moet de CCR de bondgenoot van de Adviesraad WMO zijn. Het is goed om die belangen van elkaar te kunnen onderscheiden.

Participatiewet

Er is een probleem bij de begeleiding van cliënten naar werk. Er zou meer gedacht moeten worden vanuit mogelijkheden. De CCR zou hierin mee kunnen denken met gemeenten. Gemeenten hebben de mogelijkheid om cliënten te registreren in het doelgroepenregister. Dit biedt voor cliënten mogelijkheden, omdat hiermee landelijk budget beschikbaar komt om hen naar werk te begeleiden.

Het VN verdrag voor de Rechten van de mens bepaalt dat mensen met een beperking volledig mee moeten kunnen doen met de samenleving. De overheid heeft de taak dit goed te organiseren. Maar als je als overheid de mensen wilt helpen moet je wel weten wat er speelt en de beperkingen van de mensen kennen.

Aanbevelingen zoals besproken in de werkgroep:

  • Zelf initiatief nemen
  • Overleg regelen tussen cluster en Adviesraad via zogeheten netwerkbijeenkomsten
  • Contact leggen met de wethouder
  • Meer ervaringsdeskundigheid inzetten

Terugkoppeling aanbevelingen in de groep:

Als je wilt samenwerken en activiteiten in de wijk wilt organiseren en invloed op beleid wil uitoefenen. Zorg dat je als CCR en cliënten contact met de Adviesraad sociaal domein of participatieraad houdt of daar een elk geval een goede vertegenwoordiging hebt. Zodat je bij de beleidsvoorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van beleid betrokken bent. Als voorbeeld geldt Dalfsen waar een dagbestedingslocatie moest sluiten. Daar gingen partijen weer om tafel om te kijken hoe de dagbesteding dan wel georganiseerd kon worden. Dus bedreigingen omzetten in kansen. En maak gebruik van ervaringswerkers. 

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.