Verslag workshop Droom en daad

11-03-2019

Een verslag van de betreffende workshop tijdens de Landelijke Cliëntenradendag

De workshop Droom en Daad ging over de beleidsparticipatie voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In de workshop werden goede voorbeelden genoemd en werd gekeken naar de wensen voor versterking van de participatie.

Beleidsparticipatie is het invloed uitoefenen op beleid en besluiten van de overheid. Dit kan door verschillende groepen bij beschermd wonen en bij maatschappelijke opvang worden gedaan.

A) cliënten van beschermd wonen of maatschappelijke opvang
B) Cliëntenorganisaties
C) Familie en betrokkenen

Hierbij moet goed worden gekeken of er ook daadwerkelijk participatie plaatsvindt. Volgens een aantal deelnemers mag het niet zo zijn dat cliënten wel mogen meedenken en overleg voeren, maar bij de besluitvorming niet worden gehoord. Veelal komt dit door het stigma van cliënt zijn in de geestelijke gezondheidszorg aldus enkele deelnemers. Volgens hen kom je daardoor nooit tot een invloedrijke positie als cliënt. De groep is dan ook van mening dat pas na het accepteren dat er stigma's zijn er stappen gemaakt kunnen worden om een volwaardige partner te zijn voor de organisatie, Maar het is ook belangrijk dat je als cliënten een punt weet te formuleren waar de organisatie achter kan staan en ook hun voordeel in ziet. Samenwerken leidt altijd tot een beter beleid waar iedereen achter kan staan.

De sprekers van deze workshop, die beiden bij Mind werkzaam zijn, hebben diverse onderzoeken gedaan en bekeken en vonden een aantal goede voorbeelden van beleidsparticipatie. Enkele goede voorbeelden zijn:

  •         Klankbordgroep BW
  •         Zwartboek kostendelersnorm (hierbij is zowel landelijk als lokaal zo;n zwartboek)
  •         Signalen ophalen op straat (dit werd vooral gedaan onder daklozen)
  •         Straatadvocatuur: Dit werd zowel individueel opgepakt alsook collectief voor daklozen)
  •         Familieraden en naastbetrokkenenraden (Dit laatste kent de RIBW sinds vorig jaar ook)
  •         Kapstokoverleg (Haagse daklozen spraken met landelijke politici en raadsleden)
  •         Beïnvloeding door verhalen uit eigen ervaringen
  •         het inzetten van een mystery guest op diverse plekken
  •         Schaduwwethouder (Cliënten werden voor een periode gekoppeld aan een wethouder)

Qua wensen om een goede beleidsparticipatie in regionale organisaties te hebben kwam men tot de volgende conclusies.

 1) Continuïteit

Om de continuïteit te waarborgen zijn een aantal zaken van cruciaal belang. Zo moet een organisatie voor een langere periode financiën garanderen. Daarnaast is het van belang dat er ook geld is om activiteiten te kunnen organiseren. Tenslotte wordt van alle betrokkenen gevraagd om structureel te werk te gaan.

2) Ondersteuning

Deze ondersteuning dient op alle niveaus gewaarborgd te zijn. In het geval van de RIBW is er inderdaad op elk niveau (Partnerberaad, Overlegtafel en Centrale Cliëntenraad) een ondersteuner.

3) Ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid

Cliënten dienen voor een goede beleidsparticipatie naast goede ondersteuning ook de mogelijkheid te krijgen zich hierin te scholen door cursussen.

4) Kennis en informatie delen

Het is voor elke organisatie en dan met name voor de cliëntenorganisaties belangrijk dat kennis en informatie met elkaar gedeeld wordt. Cliëntenraden kunnen van elkaar leren, maar ook gewaarschuwd worden voor valkuilen. Het is dus van belang dat er contact is met diverse cliëntenraden.

Tenslotte werd in groepjes gekeken naar werkzame elementen die een cliëntenraad ter beschikking heeft. In de groepjes werd gekeken naar de elementen en besproken welke elementen belangrijk zijn en worden ingezet.

Bij de evaluatie bleek dat samenwerken altijd loont. Dit geldt niet alleen voor de samenwerking met de organisatie, maar ook tussen de diverse raden binnen de organisatie. Daarnaast is ook samenwerking met andere partijen als de politiek, wijk/stad/dorp en andere betrokken organisaties belangrijk. Verder moet altijd helder zijn wat je als raad wil bereiken en de weg ernaar toe dient goed uitgestippeld te worden. Maar zeker zo belangrijk is een actieve houding van alle raadsleden, want samen weet je meer, kan je meer uitvoeren en kun je meer bereiken. 

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.