Nieuw Navigeren

11-03-2019

Nieuw Navigeren. Onder deze titel gaan we de komende tijd aan de slag met een nieuwe meerjarenstrategie: een nieuwe koers voor de komende jaren.

Vier jaar geleden vond de transitie van AWBZ naar Wmo plaats. We hebben hard gewerkt om daarop in te spelen. Niet alleen doordat we nu vooral voor gemeenten en wijkgericht werken, maar ook door bijvoorbeeld in te zetten op herstel en meedoen. Nu, een aantal jaren later, komen er nieuwe uitdagingen op ons af door ontwikkelingen in en buiten onze sector. De toekomst zal nog meer in het teken staan van samenwerking tussen cliënt, het netwerk rond de cliënt, gemeenten, andere organisaties en RIBW GO. Welke plaats gaan wij daarin innemen? Hoe bouwen we samen verder aan een inclusieve samenleving? Samen staan we voor de uitdaging om ‘meer met minder’ toe doen: hoe gaan we om met enerzijds de steeds kleinere budgetten en anderzijds de toenemende vraag naar begeleiding en bescherming? Wat is ons idee bij de steeds krappere arbeidsmarkt?

De nieuwe uitdagingen vragen om “Nieuw Navigeren”. Voor goed navigeren maak je gebruik van kennis van je omgeving. De titel brengt tot uitdrukking dat we in dit traject (en daarna) op onze omgeving gericht zullen zijn. Op cliënten, hun netwerk, gemeenten, ketenpartners en nog meer. Navigeren betekent ook: aanpassen waar nodig. Aanpassing zal ook daadwerkelijk nodig zijn. Maar navigeren doe je wel zelf. We houden regie over de route. Soms de kortste, soms de snelste, soms de mooiste. Afhankelijk van onze wensen qua bestemming.

Om deze uitdagingen op te pakken gaan we aan de slag. Samen met jullie en met onze partners in de regio. Voor dit traject werken we samen met een bureau: BeBright. Met hen hebben we drie fasen bedacht voor het maken van de nieuwe strategie.

Fase 1: analyse

We gaan niet alleen aan de slag, we zijn ook al begonnen. Fase 1, de analysefase, is al min of meer doorlopen. Vanwege het belang van de (interne en externe) omgeving zijn in de afgelopen maanden maar liefst 40 interviews afgenomen bij medewerkers, cliënten, naastbetrokkenen, gemeenten, ketenpartners, etc. Maatschappelijke en regionale trends en ontwikkelingen (zoals bevolkingsontwikkeling -en samenstelling) zijn in kaart gebracht en er is een stakeholdersanalyse gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een top 10 opgaven voor ons en de regio. 6 maart is deze top 10 gepresenteerd in het Strategisch Overleg, aangevuld met drie vakinhoudelijk teamondersteuners en extra afvaardiging vanuit OR, CCR en Naastbetrokkenenraad. Meer info hierover volgt binnenkort via het medewerkersportaal.

Fase 2: toekomstvisie

Wat betekenen deze 10 opgaven voor ons als RIBW? Welke plek moeten wij daarin innemen? We gaan in april op pad om bij andere organisaties in de keuken te kijken en zo buiten onze eigen kaders te denken (“de inspiratie-safari”) en we gaan ronde tafel bijeenkomsten organiseren met (interne en externe) stakeholders om van hen te horen wat zij vinden van dit toekomstbeeld en hoe zij denken dat we daar samen aan moeten werken.

Fase 3: strategische keuzes

Tot slot, misschien nog wel het moeilijkst van alles: kiezen. De toekomstvisie gaan we vertalen in strategische opties waaruit gekozen moet worden. Daarmee wordt de koers voor de komende jaren helder. Op die manier gaan we ervoor zorgen dat we het toekomstbeeld ook echt gaan realiseren.

Als Raad van Bestuur zijn we ervan overtuigd dat dit traject ons klaar maakt voor de toekomst. Om voor cliënten van betekenis te blijven en daar zelfs in te groeien. En om voor medewerkers de plek te creëren waar je wilt werken. We zullen jullie regelmatig op de hoogte houden en betrekken in dit traject.

Wil je alvast meer weten: klik hier voor de planning van het traject. Voor vragen kun je terecht bij Joost van de Wetering (bestuurssecretaris) als interne projectleider (joost.vandewetering@ribwgo.nl; 06-51461200).

Klik hier voor de planningsplaat Visie en strategie RIBW GO.

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Bedeaux en Ina Huesken
Raad van Bestuur 

Reageren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn.